Устав

Приет на ОС на 15 май  2009

УСТАВ

НА

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БАЛНЕОТУРИЗЪМ

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

С този устав се уреждат създаването, организацията и дейността на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БАЛНЕОТУРИЗЪМ, наричана по-долу за краткост СДРУЖЕНИЕТО или АСОЦИАЦИЯТА, в съответствие с принципите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

Член 2

(1) Сдружението е организация за осъществяване на дейност в обществена полза на български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, съгласно чл. 19 ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

(2) Сдружението  е с наименование “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БАЛНЕОТУРИЗЪМ”, което може допълнително да се изписва и на латиница.

(3) АСОЦИАЦИЯТА ще се занимава с проблемите на балнеологията, курортологията, рехабилитацията и здравния туризъм.

(4) Сдружението е юридическо лице със седалище и адрес на управление: гр.Поморие, бул.“Яворов”№ 40 А.

Глава втора

ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

(1) АСОЦИАЦИЯТА се създава за реализиране на следните цели:

 1. Запазване и развитие на традициите на балнеологията и балнеотуризма в България;
 2. Изработване и изпълнение на Национална стратегия по балнеология и балнеотуризъм в сътрудничество със законодателната  и изпълнителната власт.
 3. Активно сътрудничество с органите на държавна власт и  органите на местното самоуправление и местната администрация.
 4. Съдействие за развитие на научно  – изследователската и проектна дейност.
 5. Обмен на научна информация
 6. Унифициране на информационна система за българските курорти и приобщаване  към европейските стандарти
 7. Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, техниката, технологиите и физическата култура
 8. Опазване на околната среда – съхраняване, развитие и възпроизводство  на природните ресурси
 9. Мотивиране на търговската етика в дейността на субектите, независимо от формата на собственост и насърчаване на лоялна конкуренция между тях

10.  Съдействие за уеднаквяване на законовата уредба с тази на Европейския съюз. Категоризация на балнеоложките центрове с европейските знаци и включване в международните каталози.

(2)    Средства за постигане на целите:

 1. Разработване на  маркетингова и рекламна дейност за представяне на българската балнеология на националния  и световния туристически пазар.
 2. Привличане на български и чуждестранни инвестиции за развитие на балнеологичните бази в България.
 3. Кандидатстване на Асоциацията за членство в европейските структури по балнеология   и термализъм.
 4. Сътрудничество с Европейски и световни асоциации  за представяне на националните интереси.
 5. Съдействие за квалификация и преквалификация на българските кадри в специално създадените учебни центрове на Европейския съюз.
 6. Съдействие и подпомагане развитието на материалната база и инфраструктура.
 7. Регистриране и ефективно използване на човешките ресурси за развитието на балнеотуризма.

8.      Подпомагане и контрол по спазването на туристическите стандарти и качеството на туристическото обслужване.

9.    Подпомагане образованието и квалификацията на кадрите, стимулиране на високо образователно равнище и професионална компетентност, въвеждане на нови технологии и “Ноу – хау“

10.   Организиране и участие в туристическата реклама  и промоция на продукта на вътрешния и международния пазар

11.    Връзки с обществеността  – пресконференции, медийна политика, провеждане на публични мероприятия

(3) За постигане на целите сдружението може да извършва следната стопанска дейност:

1.     Извършване на рекламна  и информационна дейност в т. ч. продажба на рекламни материали на отделни свои членове

2.         Извършване на консултантска  дейност

 1. Осъществяване на информационна, рекламна и издателска дейност

4.     Организиране и провеждане на обучение на кадри под различна форма с местно и чуждестранно участие

5.        Издаване на удостоверения/ свидетелства/ за вида и качествата на предлаганите  услуги, бази, обекти, дейности, като изискванията ще бъдат записани в правилник.

 1. Приходите се използват за постигане на целите и задачите, определени в Устава
 2. Осъществявайки стопанска дейност БАБ не разпределя печалба
 3. Извършването на стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със закони, регулиращи съответния вид стопанска дейност

Член 3а

След регистрирация като юридическо лице с нестопанска цел за извършването на дейност в обществена полза СДРУЖЕНЕТО не може да се пререгистрира в юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност  в частна полза.

Глава трета

ЧЛЕНСТВО

Член 4

(1) Право да бъде член на сдружението има всяко българско или чуждестранно юридическо лице или правоспособно физическо лице, което:

 1. приема устава на сдружението;
 2. плаща редовно членския си внос.

(2) За целта управителният огран на юридическото лице, изявило желание за членство, изрично упълномощава свой представител и представя удостоверение за актуално съдебно състояние.

(3) Представителите на Юридическите лица и Общините не са в лично качество.

(4) Лицата, които са били упълномощени от Юридическо лице или Община, след прекратяване на упълномощаването могат да станат членове на СДРУЖЕНИЕТО в качеството си на физически лица.

Член 5

/1/Членството в СДРУЖЕНИЕТО възниква с подписване на решението за основаването му  и Устава от учредителите;

/2/ Приемането на нови членове на СДРУЖЕНИЕТО става по предложение на  Управителния съвет с решение на ОС, когато физическото или юридическото лице отговаря на изискванията на чл.4, ал.1. Кандидатите или техните представители попълват предварително декларации, че приемат Устава на СДРУЖЕНЕТО.

/3/ Правоприемникът на юридическо лице може да продължи да бъде равноправен член след подаване на заявление до Управителния съвет.

Член 6

(1)      Членството в сдружението се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до УС на сдружението, но не по-късно от един месец преди датата на напускане;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице;
 3. с прекратяването на сдружението;
 4. при изключване поради системно нарушаване на Устава или при извършване на действия, уронващи доброто име и престижа на сдружението;
 5. при отпадане поради неплащане на годишната членска вноска в сроковете определени в Устава.

(2) Членството  по ал.1, т. 4 се прекратява по предложение на УС с решение на Общото събрание.

(3) Отпадането по ал.1, т. 5 се констатира по документи от Председателя на АСОЦИАЦИЯТА с решение. Решението може да бъде обжалвано пред ОС на АСОЦИАЦИЯТА в срок до 3 месеца от изтичане на срока по ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 8 от настоящия Устав.

Член 7

Всеки  член на СДРУЖЕНИЕТО има право:

1.да участва в работата на Общото събрание;

2.да избира и да бъде избиран в органите на СДРУЖЕНИЕТО;

3.да участва в обсъждането и решаването на въпроси от общ интерес;

4.да се ползва от дейността на СДРУЖЕНИЕТО и да търси защита на професионалните си интереси чрез нея;

5.да участва във всички прояви на СДРУЖЕНИЕТО в страната и в чужбина;

6.да бъде своевременно информиран за всички актове на СДРУЖЕНИЕТО и нейните органи;

7.на свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на СДРУЖЕНИЕТО;

8.да напуска доброволно СДРУЖЕНИЕТО при условията на Устава

Член 8

/1/ Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО е длъжен:

1. Да спазва Устава, решенията на Общото събрание и другите органи на СДРУЖЕНИЕТО;

2. Да плаща редовно годишната си имуществена вноска, с размер определен от Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО

3. Годишната вноска за членство в СДРУЖЕНИЕТО се извършва еднократно или на две части:

-50 % – в срок до 30 април;

-50 % – в срок до 30 септември;

4. Да не използва по какъвто и да е начин участието си в СДРУЖЕНИЕТО за цели,  които противоречат на Устава и да не уронва с действията си доброто име и престижа на СДРУЖЕНИЕТО.

5. В случай, че членството в СДРУЖЕНИЕТО възникне след 30 юни на съответната година, то се заплаща само 50 % от годишната вноска за членство.

6. Новоприетите членове на СДРУЖЕНИЕТО заплащат годишния си членски внос не по – късно от 30 работни дни след решението по чл. 5 ал. 2 при условията на чл. 8, ал. 1, т.2 и т.5.

Член 8а

(1) Учредява се званието:ПОЧЕТЕН ЧЛЕН на СДРУЖЕНИЕТО за лица с изключителен принос към Българската асоциация по балнеотуризъм.

(2) Общото събрание е компетентният орган да удостои дадена личност с това звание.

(3) Почетният член няма право да участва в управлението на СДРУЖЕНИЕТО и от него не се събира  дължима годишна парична вноска, той има само почетни функции.

Глава четвърта

РЪКОВОДСТВО И УСТРОЙСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА

Член 9

Органи на сдружението са:

 1. Общо събрание (ОС);
 2. Управителен съвет (УС);
 3. Контролен съвет (КС).

Член 10

(1)               Върховен орган на сдружението е ОС. То се състои от всички членове на сдружението.

(2)               В общото събрание всеки член има право на един глас.

(3)               Член на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридическите лица, в които е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(4)               Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Не се допуска преупълномощаване.

(5)               За представител на юридическо лице и община се счита последно упълномощения с изрично пълномощно от Ръководния орган на Юридическото лице или Общинския съвет на Общината. А представителят на Търговско дружество се определя по актуалната му търговска регистрация.

Член 11

(1) Права на Общото събрание:

 1. приема, изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове ( програми, правилник за дейността на сдружението и др.);
 3. избира и освобождава членовете на УС и КС;
 4. приема и изключва членове;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 7. взема решение за участие в други организации;
 8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 9. взема решения за създаване и закриване на специализирани комисии и определя техния състав;

10.  приема бюджета на сдружението и отчета за неговото изпълнение;

11.  взема решения за придобиването и разпореждането с недвижимо имущество на сдружението;

12.  определя размера на средствата за издръжка на дейността на административния персонал на сдружението;

13.  взема решение относно дължимостта и размера на членския внос;

14.  приема отчета за дейността на УС и КС;

15.  отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на закона, на устава или други вътрешни актове, регламентирщи дейността на сдружението;

(2)               Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението.

(3)               Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(4)               Решения на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересованите членове на сдружението или негов огран, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(5)      Правомощията по т. 1, 3, 6, 10, 14 и 15 не могат да се възлагат на други органи на СДРУЖЕНЕТО.

Член 12

(1)               ОС се свиква на заседание не по-малко от един път годишно от:

 1. Управителния съвет;
  1. По искане на  1/3 от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението.
  2. От съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице, ако УС  в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС.

(2)               ОС се свиква на редовно заседание чрез покана, публикувана в ДВ не по-късно от един месец преди датата на провеждане на заседанието, в която се посочват дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание. Покани могат да  се поставят и  на видно място в офисите на АСОЦИАЦИЯТА.

(3)               Предложения за промени в дневния ред членовете на сдружението изпращат до Председателя на УС не по-късно от 14 дни от датата на заседанието.

(4)               Постъпилите предложения по предходната алинея се обсъждат от ОС, което може да вземе решение за промяна на дневния ред.

(6)        Извънредно заседание на ОС се обявява в 14-дневен срок преди датата на заседанието при реда и условията на ал.1, 2 и 3.

Член 13

(1) Заседанията на ОС са законни, ако на тях присъстват най-малко половината от всички членове.

(2)   Когато необходимия кворум по ал.1 не се събере, заседанието се отлага  с един час, след което се провежда при същия дневен ред, на същото място, колкото и членове да се явят.

(3)    Решенията на ОС по чл.11, ал. 1, т.1, 2, 3, 6 и 14 се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от присъстващите.

(4)    Решенията на ОС извън тези по предходната алинея се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове, освен ако в устава не бъде предвидено специално квалифицирано мнозинство.

Член 14

(1) Заседанията на ОС са публични  и се ръководят от Председателя на УС. При отсъствие на председателя се ръководят от заместник председател на УС или друг член на УС на АСОЦИАЦИЯТА, избран от ОС.

(2) На всяко заседание на ОС се води протокол, който се подписва от председателстващия и от лицето, съставило протокола.

Член 15

(1) Управителният съвет е в състав до 9 лица, но не по- малко от 3 лица, които се избират от Общото събрание за срок от 5 години.

(2) При прекратяване пълномощията на член на УС преди изтичане на мандата му, членът  който бъде избран на негово място се счита избран за остатъка на  5 – годишния мандат на УС.

Член 16

Управителният съвет е управителният орган на сдружението.УС:

 1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на ОС;
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;
 4. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението;
 5. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
 6. определя реда и организацията за извършване на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на сдружението;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 9. избира, освобождава и контролира дейността на изпълнителния директор и определя трудовото му възнаграждение;

10.  определя структурата, индивидуалния размер и формата на заплащане на административния персонал на сдружението по предложение на изпълнителния директор;

11.  организира свикването и провеждането на ОС;

12.  определя правомощията на изпълнителния директор относно разпореждането с движимото и недвижимото имущество на сдружението

13.  извършва ликвидация на сдружението или определя лице, което да я извърши;

14.  веднъж годишно осигурява извършването на проверка на дейността на сдружението от лицензиран експерт-счетоводител;

15.  решава и други въпроси, възложени му от ОС.

Член 17

(1)     УС избира и освобождава председател и двама заместник председатели с явно гласуване и мнозинство най-малко 2/3 от общия брой на членовете на УС;

(2)     Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от УС зам.председател;

(3)     Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му.Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.

(4)     Заседанията на УС се свикват най-малко веднъж на три месеца. Те са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

(5)     Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждане и вземане на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(6)     Решенията на УС се взимат с явно гласуване, с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 16 т.3, 6 и 13 се взимат с мнозинство от всички членове на УС.

(7) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки от всички членове на УС.

Член 18

Председателят на УС:

1. Представлява АСОЦИАЦИЯТА пред държавните органи, юридическите и физическите лица и други организации в страната и чужбина;

2. Свиква УС на заседание по своя инициатива или по искане на 1/3 от членовете на УС. Свикването се извършва с покана до всеки член на УС, в която се посочват датата, часът, мястото и дневният ред на заседанието. Поканите се изпращат не по-късно от пет дни преди датата на заседанието.

3. Ръководи заседанията на УС;

4. Подписва протокол от заседанията на УС;

5. Осъществява координацията и взаимодействието между  органите на СДРУЖЕНИЕТО;

6. Извършва и други дейности, възложени му от УС.

Член 19

/1/ Контролният съвет е в състав до 5 члена, но не по- малко от 3  и се избира от Общото събрание за срок от 5 години.

/2/ Контролният съвет:

1.контролира изпълнението на решенията на ОС и УС;

2.прави предложение пред ОС за прекратяване членството на членовете на СДРУЖЕНИЕТО и финансовата дисциплина;

3.при необходимост възлага извършването на финансови ревизии на упълномощени за тази цел органи;

4.дава становище по годишния отчетен доклад на УС;

5.ежегодно се отчита за дейността си пред ОС с писмен доклад.

(3) Председателят на КС се избира и освобождава с явно гласуване и мнозинство повече от половината от общия брой на членовете му.

(4) Разпоредбите на чл. 17, ал. 2 , 3 и 4 се прилагат и по отношение дейността на Контролния съвет.

(5) Разпоредбите на чл. 17 ал. 5 и 6 се прилагат и по отношение дейността на КС

Член 20

/1/Изпълнителният директор:

1.организира изпълнението на решенията на УС;

2.назначава и освобождава административния персонал, ръководи и координира неговата дейност;

3.ръководи и координира дейността на звената по чл. 11, т. 9 от Устава, назначава и освобождава ръководителите им;

4.разработва план-сметка на АСОЦИАЦИЯТА  и го представя на УС за обсъждане и внасяне за разглеждане от ОС;

5.отговаря за изпълнението на годишната план сметка и се отчита за това пред УС в края на всяка финансова година;

6.стопанисва и управлява имуществото на АСОЦИАЦИЯТА  по реда на Устава на АСОЦИАЦИЯТА ;

7.съхранява архивите и организира деловодната дейност на АСОЦИАЦИЯТА ;

8.осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на Общото събрание, Управителния и Контролния съвети.

/2/За дейността си Изпълнителният директор се отчита пред УС с писмен отчет.

Глава пета

ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 20 а

(1)   СДРУЖЕНИЕТО може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейност, насочена за постигане на целите, определени в Устава.

(2)   Подборът на лицата и начинът за тяхното подпомагане от СДРУЖЕНИЕТО, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на СДРУЖЕНИЕТО съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(3)   За безвъзмездно разходване на имуществото на СДРУЖЕНИЕТО е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на :

1.лица от състава на другите му органи и техни съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2.лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди вземане на решението;

3.юридически лица, финансирали  сдружението до 3 години преди датата на вземане на решението;

4.юридически лица, в които посочените лица в т.1 и т.2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(4)   СДРУЖЕНИЕТО не може да сключва сделки с лицата по ал.3,т.1, както и с юридически лица, в които те са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на СДРУЖЕНИЕТО или са сключени при общи условия, публично обявени.

Член 21

(1)     Имуществото на сдружението се състои  от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и други движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи на имуществото но юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност.

(2)     Паричните средства на сдружението се съхраняват в банкови сметки.

(3)     Сдружението разходва имуществото си за:

 1. развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите;
 2. подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи
 3. подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
 4. защитата на човешките права и околната среда;
 5. други цели, определени със закон

(4)СДРУЖЕНИЕТО може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите при спазване на разпоредбите на чл. 41 от ЗЮЛНЦ.

Член 22

Издръжката на АСОЦИАЦИЯТА  се осъществява от:

1.годишни вноски за членство;

2.доброволни вноски и дарения;

3.други източници.

Глава пета “а”

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Член 22а

(1)   СДРУЖЕНИЕТО  води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2)   СДРУЖЕНИЕТО изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа:

1.съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2.размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства;

3.финансовия резултат.

(3)   Докладът за дейността на СДРУЖЕНИЕТО е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикуват в бюлетина на централния регистър.

Глава пета “б”

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 22 б

СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:

(1) По решение на Общото събрание;

(2) При обявяването му в несъстоятелност;

(3) С решение на Окръжния съд по седалището на СДРУЖЕНИЕТО в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

Член 22 в

(1) При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се извършва ликвидация;

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице;

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на СДРУЖЕНИЕТО от наличните парични средства,  а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество;

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прелагат разпоредбите на Закона;

(5) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя по решение на съда на ЮЛНЦ, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел на територията на СДРУЖЕНИЕТО в ликвидация;

(6) След приключване на ликвидацията ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на СДРУЖЕНИЕТО от Окръжния съд по седалището му и от Централния регистър.

Глава шеста

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По всички въпроси, неуредени в този Устав се прилага действащото законодателство.

§ 2. Този Устав е приет на Учредителното събрание на АСОЦИАЦИЯТА, проведено на 28.09.2000 г. в гр. Поморие.

§3.  Промените в този Устав са приети на Второ общо събрание, проведено на 27.04.2001г. в гр. Хисаря.

§4.  Промените в този Устав са приети на Пето общо събрание, проведено на 03.05.2004г. в гр. Поморие.

§5.  Промените в този Устав са приети на Дванадесетото общо събрание, проведено на 15.05.2009г. в гр. Поморие. Настоящият Устав отразява всички