Решения и протоколи

Решения и протоколи

ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с разработването на проектно предложение по процедура BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г,

Университетът за национално и световно стопанство, факултет „Икономика на инфраструктурата“, катедра „Икономика на туризма“

обявява
ПУБЛИЧНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ.

Кандидатите могат да бъдат български или европейски организации – академични институции, научноизследователски институти, съществуващи Центрове за компетентност, други публични и частни научни организации, юридически лица с нестопанска цел и/или иновационни клъстери или бизнес организации.

Целите на проекта са да се повиши нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности по отношение на иновациите в сферата на креативните и рекреативните индустрии чрез създаването на Център за компетентност към катедра „Икономика на туризма“ на Университета за национално и световно стопанство. Всичко това ще бъде реализирано чрез изграждане на модерен научноизследователски комплекс, в който научните изследвания, технологичното развитие и иновациите да са напълно интегрирани в съответствие с добрите световни практики, осигуряващи целогодишни приходи от високо ефективни туристически продукти.

Крайният срок за заявяване на интерес е 25 Ноември 2016 г.

За повече информация и списък на необходимите документи, които заинтересованите организации трябва да предоставят, моля пишете на email: centercomp.unwe@gmail.com (на вниманието на доц. д-р Николай Цонев).

Информация за процедура BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г, ще намерите на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c037e25e-6dbf-447f-81e4-34ef7ee22508